Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STANOVY

 18e régiment d´infanterie, z.s.

Čl. 1 NÁZEV, SÍDLO, REGISTRACE

 1. Název organizace: 18e régiment d´infanterie, z.s.
 2. Sídlo: ...
 3. IČ: ....

 

Čl. 2 POSLÁNÍ A ČINNOST

 1. 18e régiment d´infanterie, z.s. (dále jen spolek), je dobrovolný, nezávislý, nevýdělečný a apolitický spolek ve smyslu občanského zákoníku s působností na území České republiky.
 2. Spolek spojuje zájemce o otázky vojenské historie francouzského pěšího pluku číslo 18., Francouzské republiky, Konzulátu a Prvního císařství z let 1789 až 1815 ve vztahu k území České republiky.
 3. Spolek má za cíl publikaci a popularizaci hmotných i nehmotných památek, které mají vztah k napoleonskému období, ochranu nemovitých historických památek a historických lokalit napoleonských bojišť na území České republiky a vytvoření podmínek, vhodných k zapojení co nejširšího okruhu občanů do činnosti, směřující k poznání a ochraně národního kulturního dědictví.
 4. Spolek v zájmu svých úkolů spolupracuje se spolky, odbornými ústavy a institucemi, s úřady a orgány státní správy i se zastupitelskými úřady a odbornými institucemi jak v ČR, tak v zahraničí.
 5. Činnost spolku spočívá zejména v organizování či participování jeho členů při rekonstrukcích historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, pořádání přednášek, expozic, osvětovou a publikační činností, vzdělávací a poradenskou činností, památníků, při natáčení filmů a dokumentů a dalších obdobných činností.
 6. Zdokonalování dobové věrnosti historické vojenské jednotky napoleonské doby.
 7. Spolek svou činnost směřuje na širokou veřejnost, mládež a děti.

Další formy a konkretizaci činnosti může stanovit Členská schůze.

 

Čl. 3 ČLENSTVÍ

 1. Členem spolku se může stát každý občan Evropské unie, starší 17 let, mající zájem o činnost ve spolku.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné, založené na vlastním zájmu jedince o otázky historie se zvláštním zaměřením na vojenskou historii napoleonského období.
 3. Členství ve spolku vzniká po roční čekací době počítané od podání písemné přihlášky spolku, po schválení minimálně dvěma členy Rady spolku a úhradou ročního členského příspěvku.
 4. Uchazeč o členství v roční čekací době má povinnosti člena mimo čl. 4 bod 2a. V čekací době může být uchazeč neplnící povinnosti Předsedou spolku vyloučen.
 5. Členství ve spolku zaniká:
 1. Vystoupením člena, a to doručením písemného prohlášení.
 2. Vyloučením z rozhodnutí Předsedy spolku v důsledku neplacení členských příspěvků a neúčasti na činnosti spolku po dobu delší dvou let nebo z jiných závažných důvodů. Proti zrušení členství se lze odvolat k Členské schůzi.
 3. Úmrtím člena.
 4. Zánikem spolku.
 1. Spolek může po schválení Členskou schůzí udělit čestné členství žijící nebo „In Memoriam“ význačné osobnosti. Čestný člen se může zúčastňovat akcí spolku, ale neplatí členské příspěvky a nemá hlasovací právo v orgánech spolku. Čestný člen „In Memoriam“ požívá práv podle zvyklostí francouzské armády té doby.
 2. Členství je nepřevoditelné na jinou osobu.

 

Čl. 4 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1.  Každý člen spolku má právo:

    a) zúčastňovat se Členských schůzí a akcí pořádaných spolkem,

    b) volit orgány spolku,

    c) být volen do orgánů spolku,

    d) odmítnout členství v Radě spolku,

    e) odstoupit před uplynutím funkčního období z orgánů spolku,

    e) podávat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a dostávat od nich odpověď,

    f) odvolat se proti rozhodnutí Předsedy spolku o zrušení členství na Členské

        schůzi,

    g) podávat návrhy ke zrušení členství ostatních členů spolku.

 

2. Každý člen spolku je povinen:

    a) řádně hradit roční členské příspěvky ve stanoveném termínu a ve výši stanovené

        Členskou schůzí,

    b) plnit usnesení Členské schůze, aktivně spolupracovat s Radou spolku,

    c) oznamovat Radě spolku změny adresy nebo jiného osobního údaje     

        souvisejícího s evidencí členů,

    d) řídit se Stanovami spolku,

    e) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

    f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,

    g) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

    h) na všech akcích je člen povinen dodržovat zásady bezpečnosti a dbát pokynů    

                     pořadatelů,

  ch) každý člen musí mít stále na paměti, že je při uniformovaných rekonstrukcích   

        historických událostí a jiných akcích, oblečen do historické vojenské uniformy jiného státu

        a že nosí její historické symboly. Je proto povinen mít k této uniformě odpovídající vztah

        a úctu.

 

Čl. 5 ORGÁNY SPOLKU

 1. Orgány spolku jsou:
 1. Členská schůze
 2. Rada spolku.
 3. Předseda spolku.
 1. Statutárním orgánem spolku je Předseda spolku.

 

Čl. 6 ČLENSKÁ SCHŮZE

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a vytváří nejširší základnu k demokratické diskusi a rozhodování o záležitostech spolku.
 2. Členská schůze se koná vždy jednou za rok. Členská schůze může být svolána i mimořádně, a to uzná-li to Rada spolku za nutné, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 všech členů spolku.
 3. Členskou schůzi svolává Předseda spolku nebo jím pověřený člen Rady spolku písemnou nebo elektronickou pozvánkou zaslanou členům spolku nejméně dva týdny před datem jejího konání.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, za přítomnosti 1/3 členů spolku. Jestliže je v okamžiku určeném pozvánkou pro zahájením jednání řádně svolané Členské schůze přítomno méně než 1/3 členů, stává se Členská schůze usnášení schopnou po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku za přítomnosti jakéhokoli počtu členů spolku.
 5. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Každý člen spolku může být zastoupen na základě písemné plné moci svým zástupcem. Zástupcem člena Spolku může být pouze jiný člen Spolku.
 6. Členskou schůzi řídí Předseda spolku nebo z jeho pověření jiný člen Rady spolku podle programu navrženého Radou spolku a schváleném Členskou schůzí.
 7.  Členská schůze schvaluje:

a) výroční zprávu Předsedy spolku o výsledcích činnosti spolku za uplynulé období,

b) výši ročního členského příspěvku na další období,

c) návrh Rady spolku na činnost spolku v příštím období.

 1. Členská schůze volí jedenkrát za tři roky členy Rady spolku.
 2. Členská schůze schvaluje Stanovy spolku nebo jejich změny.
 3. Členská schůze schvaluje usnesení, v němž se uvádí, co schválila nebo uložila Radě spolku nebo členům spolku. Pokud na Členské schůzi proběhly volby, nelze jejich výsledek při schvalování usnesení měnit a výsledek voleb se usnesením pouze bere na vědomí.
 4. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje: datum a místo konání, přijaté usnesení, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Zápis z jednání musí být dán na požádání k nahlédnutí členům spolku.

 

Čl. 7 RADA SPOLKU

 1. Rada spolku řídí činnost spolku mezi Členskými schůzemi a řídí se přitom usneseními Členské schůze.
 2. Rada spolku má nejméně tři členy.
 3. Klesne-li mezi Členskými schůzemi počet členů Rady spolku pod 3, může Rada spolku přijmout do svého středu dalšího člena spolku a tento krok přednést ke schválení následující Členské schůzi.
 4. Rada spolku volí ze svého středu jednou za tři roky Předsedu a Hospodáře spolku.
 5. Radu spolku svolává Předseda spolku.
 6. Rada spolku schvaluje členství ve spolku, program Členské schůze a návrh plánu činnosti na příští období.
 7. Rada spolku zajišťuje organizaci akcí spolku.
 8. Rada spolku zajišťuje finanční zdroje pro činnost spolku.
 9. Rada spolku je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně 3 její členové. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy spolku.
 10. Rada spolku může přijímat rozhodnutí i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, fax, e-mail) mimo zasedání Rady spolku. Hlasující se považují za přítomné.
 11. Rada spolku vede podle podaných přihlášek seznam členů, který je neveřejný.

 

Čl. 8 PŘEDSEDA SPOLKU

 1. Předseda spolku zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Podepisuje se tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. Předseda spolku může pověřit zastupováním spolku jiného člena Rady spolku, či člena spolku.
 2. Předseda spolku nebo jím pověřený člen Rady spolku svolává a řídí jednání Členské schůze.
 3. Předseda spolku předkládá Členské schůzi výroční zprávu o činnosti, a návrh činnosti spolku na příští období.
 4. Předseda spolku ruší členství ve spolku.
 5. Předseda spolku má právo veta.

 

Čl. 9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 1. Finanční hospodaření a účetnictví spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Spolek může vlastnit, získávat a spravovat peněžní a materiální prostředky, věci movité i nemovité včetně kulturních památek. Tyto činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 3. Spolek získává prostředky na svoji činnost z členských příspěvků, ze sponzorských příspěvků, z darů, z příležitostných výnosů z pořádaných akcí.

4. Dispoziční právo s finančními prostředky, to jest s běžným účtem u banky a s hotovostí v pokladně, mají Předseda spolku a Hospodář spolku.

5. Hospodář spolku pracuje podle Zásad hospodaření stanovených Radou spolku.

 

Čl. 10 UKONČENÍ ČINNOSTI A ZÁNIK SPOLKU 

 1. Spolek může ukončit činnost usnesením Členské schůze. K takovému usnesení je třeba 2/3 většina všech členů spolku. Členská schůze v usnesení o ukončení činnosti rozhodne o způsobu likvidace majetku spolku v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Spolek zaniká snížením počtu členů pod počet 3. Funkci Členské schůze v takovém případě přebírá Rada spolku, a není-li jej, tak Předseda spolku.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci převeden na spolek vykonávající obdobnou činnost.

 

Čl. 11 ÚČINNOST

 1. Toto znění Stanov spolku je schváleno Členskou schůzí, konanou v  obci Kobylnice
  dne 31.10.2015.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.